fredag 24. desember 2010

Tilgang til Lille Bislett

Styret henstiller på det sterkeste alle til å påse at ingen uvedkommende slippes inn i bygget. Dette gjelder via alle dører, til garasjene, til bodene og til inngansdørene. Det er særs viktig i en stille julehelg at alle bidrar på sin måte slik at alle kan komme hjem fra juleferie til sitt slik det var før de dro.

Uansett om vedkommende ser helt respektabel ut vil ingen som ikke kan dokumentere ved nøkkelbrikken ha tilgang til byggene!

Husk, det er ingen skam å spørre! Sammen gjør vi Lille Bislett til et trygt sted å bo!

Styret

søndag 21. november 2010

Problemer med varmvannet

Som de fleste av oss nå har oppdaget er det problemer med varmvannet, dette gjelder for hele sameiet. Styret har nå vært i kontakt med Hafslund som har avdekke problemer med en sirkulasjonspumpe for fjernevarmeanlegget. Dette medfører at vi vil ha tidvis problener med å få varmt vann i kranene. Problemet vil kunne komme og gå. Hafslund får ikke utbedret feilen før mandag 22.11. og vi må derfor påregne å leve med dette problemet til over helgen.

onsdag 13. oktober 2010

Sykler i fellesarealer

Det henstilles til alle som plasserer sin sykkel i fellesarealene/gangene om å få fjernet de umiddelbart. Sameiet har en flott sykkelbod, denne boden er den beste plassen å oppbevare sykkelen mht. sikkerheten.

Å ta sykkelen med opp i etasjene medfører at både heisen, golvene og veggene blir ekstra møkkete. Da styret jobber for et rent og pent sameie der alle skal trives er det uakseptabelt at enkelte beboere ikke vil bidra til dette.

Sykkelbod
Sykkelboden finner du i underetasje -2 (U2) under C-blokka. Du går fra gateplan ned mot Coop-parkeringen så videre til garasje i U2, der ser du to dører rett fram, bruk den til høyre for å låse deg inn i sykkelboden.

Så kjære sykkelist! Respekter dette og vær med å bidra til et hyggelig fellesskap.


Hilsen Styret

mandag 27. september 2010

En påminnelse fra styret!

BOD - hvem eier hvilken bod?
Styret anmoder alle beboere om å forsikre seg at de har tatt riktig bod i forhold til seksjonsnummer. Hvis ikke kan man risikere at boden blir tømt og innholdet kastet.

Styret gjør oppmerksom på at alle boder skal være merket med seksjonsnummer i overkant av boddør. Hvis man ser at dette er blitt litt utydelig ber vi om at dere markere på nytt hvilket nummer som skal stå på boddøren. Styret får stadig vekk henvendelser om at feil bod er okkupert av andre enn de som er eiere av aktuelle bod. Dette gir en unødig og utrivelig jobb for styret.

For øvrig har styret kart over bodområdene og hvilken bod tilhører hvilken leilighet.

Samtidig er det viktig at de som leier ut sine leiligheter har kontroll på hvilken bod som følger med utleien og at evt. utleiefirmaene er godt orientert om dette.


DØRPASSERING!
Styret henstiller på det sterkeste alle til å ikke slippe uvedkommende inn i byggene. Dette gjelder både inngangsdørene fra gateplan og atrium. Det gjelder portene til atrium og ikke minst det gjeler å påse at garasjeportene lukkes uten at uvedkommende benytter muligheten til å komme inn i fellesarealene.

mandag 7. juni 2010

Sameiets låsesystem - flytting!


Det er mange som flytter inn og ut av Sameiet Lille Bislett. I den anledning vil mange ha behov for å la døren stå åpen litt lenger enn det som vanlig tillates uten at alarmen blir utløst. Alle med nøkkelbrikker kan bestille en slik utvidelse på 10 minutter ved å sende mail til styret noen dager i forkant av flyttingen, dess tidligere dette planlegges dess sikrere kan man være på at styret rekker å behandle innkomne mail før flyttingen gjennomføres.


Husk man får 10 nye minutter når man bruker brikken på nytt så fort man hører piping fra nøkkelsystemet som indikerer at tiden er i ferd med å utgå.


Styret vil viderefakturere utrykninger som skyldes beboere.


Husk det er til vårt aller beste at dørene holdes låst og sikret!


Priser finnes lenger ned i bloggen.

torsdag 6. mai 2010

Sykkelparkering

Vi ser at mange foretrekker å parkere sykkelen i oppgangen utenfor sine leiligheter. Dette fører til unødig forsøpling av fellesarealene. Fellesarealene skal være noe alle beboere skal trives med. Pene fellesarealer er med på å gjøre Lille Bislett til et sted der man kan trives.

I Lille Bislett er det en flott sykkelbod, dette er stedet du kan oppbevare syklene din på en tryggest mulig måte. Du kommer ikke inn til sykkelboden uten å ha brukt din nøkkelbrikke to ganger, i motsetning til å oppbevare sykkelene i oppgangene der andre alt for lett kan slippe uvedkommende inn.

Styret vil nå med gjevne mellomrom be vaktmester fjerne alle sykler som står i oppgangene og flytte de til sykkelboden. Hvis det er sykler som gjentagende ganger blir fjerne av vaktmester blir syklene låst inn i egne rom.

Vi ber samtidig alle om å ta ansvar for at uvedkommende ikke kommer inn i bygget ved passering av ytterdører, likeså garasjeporter.

Lurer du på hvor sykkelboden er, er det bare å sende e-post til styret.

Med vennlig hilsen
Styret

tirsdag 13. april 2010

BRANNFARLIG MATERIELL I BODER

Styret gjør oppmerksom på at all brannfarlig materiell som ligger lagret i boder er ikke i henhold til brannforskriftene. Vi anmoder derfor beboere som har brannfarlig materiell om å sørge for en annen løsning for oppbevaringen.

Dette sier forskriften om oppbevaring av brannfarlig materiell:

Det er ikke tillatt å oppbevare brannfarlig gass i kjeller eller annet rom under terreng eller på loft. Det skal være ryddig og ikke finnes unødvendig brennbart materiale på sted hvor farlig stoff hånteres. Se Forskrift av 8. juni 2009 om håntering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndtering. Det er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap som utarbeider lover og forskrifter vedrørende dette tema. www.dsb.no.

Maksimal tillatt oppbevaring i boenhet er inntil 55 liter brannfarlig gass (eks. 2 stk. 11kg propanflasker).

Styret 13.04.2010

mandag 22. februar 2010

Kostnader for alarmutrykning


Det er dessverre en del alarmer som blir utløst av at personer holder dørene åpne for lenge. Vennligst pass på at døren går i lås etter deg, og at det ikke ligger snø eller andre hindringer i døråpningen.
Styret vil viderefakturere utrykninger som skyldes beboere. Husk at det til vårt alles beste at sameiet holdes låst og sikkert.

Priser i forbindelse med alarm- og adgangskontrollsystemet:
Ny nøkkelbrikke: 1 800,-
Ny nøkkelbrikke hvis politianmeldelse foreligger: 950,-
Bytte inn gammel nøkkel i brikke: 350,-
Utrykning: 1 890,-