tirsdag 13. april 2010

BRANNFARLIG MATERIELL I BODER

Styret gjør oppmerksom på at all brannfarlig materiell som ligger lagret i boder er ikke i henhold til brannforskriftene. Vi anmoder derfor beboere som har brannfarlig materiell om å sørge for en annen løsning for oppbevaringen.

Dette sier forskriften om oppbevaring av brannfarlig materiell:

Det er ikke tillatt å oppbevare brannfarlig gass i kjeller eller annet rom under terreng eller på loft. Det skal være ryddig og ikke finnes unødvendig brennbart materiale på sted hvor farlig stoff hånteres. Se Forskrift av 8. juni 2009 om håntering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndtering. Det er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap som utarbeider lover og forskrifter vedrørende dette tema. www.dsb.no.

Maksimal tillatt oppbevaring i boenhet er inntil 55 liter brannfarlig gass (eks. 2 stk. 11kg propanflasker).

Styret 13.04.2010