fredag 18. november 2011

Ang. purringer fra Infratek

Flere har mottatt purringer fra Infratek for utbedring av elanlegg i tråd med inspeksjonen som ble gjort tidligere i år. Olav Thon Eiendomsselskap har tidligere meldt tilbake at de følger opp saken, men at de gjør det for alle reklamasjonene samlet og at det derfor kan ta noe tid.

Ifølge Espen Strand i Olav Thon skal eiere/beboere ikke foreta seg noe med 1. purring fra Infratek. Strand bekrefter i en e-post 18. november at feilene vil bli utbedret tidlig i januar 2012.

onsdag 2. november 2011

Nye forsinkelser med Lille Bislett-parken

På grunn av store problemer med overvannshåndtering i området har Oslo Kommune blitt nødt til å stanse arbeidene med parken inntil videre – vannproblemet må utbedres før arbeidene kan fortsette.

Det samler seg mye vann både i Bislettgata og Dalsbergstien ved store nedbørsmengder. Oversvømmelsene berører både Bislett stadion og veinettet, og vil medføre vannskader dersom dette skjer gjentatte ganger. Oslo Kommune jobber nå med å få på plass en god løsning for håndteringen av overvannet.
Tiltakene som kreves for å få løst problemet er forventet å medføre omfattende gravearbeider på ballplassen og Maratonplassen. De resterende arbeidene med å opparbeide friområdene gjenopptas så snart et endelig løsningsforslag er på plass, i følge Idrettsetaten i Oslo Kommune.


Se orienteringsbrev fra Bymiljøetaten 21. oktober 2011.

torsdag 22. september 2011

Protokoll fra ekstraordinært sameiemøte

15. august ble det avholdt ekstraordinært sameiemøte med to saker på dagsorden: valg av ny styreleder og avstemming over styrets forslag om innføring av system for fjernavlesing av varmtvannsforbruk i den enkelte seksjon.

Undertegnede ble valgt inn som styreleder. I den forbindelse vil jeg takke for tilliten og ser frem til å arbeide videre med å opprettholde Lille Bislett som et attraktivt sted å bo med høy standard og bra atmosfære.

Styrets forslag om innføring av system for fjernavlesing av varmtvannsforbruk ble på den annen side nedstemt. I praksis innebærer dette at dagens praksis for fordeling av kostnader til varmtvannsforbruk (varmtvann og fjernvarme) i hovedsak videreføres, med fokus på at de målerne som er installert (uten fjernavlesing) fungerer og at kostnadsfordelingen er korrekt i henhold til vedtektene.

Spørsmål knyttet til denne saken kan, som alle andre spørsmål vedrørende Lille Bislett, rettes til styret_lillebislett@googlegroups.com.

Protokoll fra sameiemøtet 15. august 2011

Mvh
Styret v/Anders

onsdag 21. september 2011

Oppgradering av Lille Bislett-parken

Oslo kommune v/Idrettsetaten er i full gang med oppgradering av Lille Bislett-parken. Les mer og følg utviklingen på Idrettsetatens nettsider.

fredag 17. juni 2011

El-tilsyn

Olav Thon ønsker å informere sameiet om følgende:

Olav Thon Eiendomsselskap har mottatt en rekke rapporter ifm. tilsyn av el-anlegg i Lille Bislett-komplekset. Alle rapportene er registrert inn hos oss og ligger for øyeblikket på vent. Dette fordi selskapet har en dialog med Infratek rundt noen av punktene i rapporten som vi mener ikke er riktige. Inntil denne dialogen er avsluttet avventer vi eventuelle utbedringer. Når dialog med Infratek er avsluttet vil eventuelle utbedringer bli gjort i samarbeid med hver enkelt leilighetsbeboer og/eller – eier. Vi tar da direkte kontakt og avtaler tidspunkt for eventuell utbedring. Når dette skjer er foreløpig uklart. Som følge av dette kan det være at frister som er gitt i tilsynsrapportene ikke blir oppfylt, men dette skjer da i dialog med Infratek. Vi antar at leilighetseiere vil kunne motta purring på utbedring av mangelpunktene, men dette kan det foreløpig sees bort ifra.

Espen Strand, 17.06.11
Mobil: 95 27 64 18

onsdag 25. mai 2011

El-tilsyn

På de fleste befaringer fra infratek er det oppgitt manglende dokumentasjon ifm. baderomskabin. Denne er nå tilgjengelig for nedlastning fra hjemmesiden. Følg linken under FDV-dokumentasjon til høyre på siden.

Sameier er ansvarlig for at denne er tilgjengelig ved kontroll

onsdag 30. mars 2011

El-tilsyn

Infratek utfører el-tilsyn i leilighetene i disse dager. Foreløpig synes det å være enkelte mangler som dukker opp i mange av leilighetene.

Hver enkelt sameier må sende inn kopi av sin kontrollrapport (blir tilsendt per post noen dager etter utført kontroll) til Espen Strand i Olav Thon Gruppen for å reklamere på manglene.

Dette må skje snarlig etter mottak av rapporten.

per email:
espen.strand@olavthon.no

eller per post:
Olav Thon Gruppen v/Espen Strand
Postboks 489 Sentrum
0105 Oslo

mandag 21. mars 2011

Felleskostnader - fjernvarme

Kostnaden for energi har den siste tiden steget kraftig. Dette gjelder også prisen på fjernvarme. Samtidig har vi vært gjennom lange perioder med kaldere vær enn normalt (januar, februar, november og desember 2010). På bakgrunn av dette ble felleskostnadene til dekning av fjernvarme økt pr. 01.07.2010 og deretter pr. 01.01.2011.

Til tross for økte felleskostnader, viser avregningen av fjernvarmekostnad for 2010 at det ble krevd inn ca. 600.000 for lite i 2010. Dette har påført sameiet en stor likviditetsbelastning, og i samarbeid med forretningsfører har styret valgt å dekke inn kostnaden med en engangsinnbetaling fra sameierne.

Sameiet betaler hvert kvartal en akontofaktura til Hafslund Fjernvarme. Akontofakturaene er basert på estimert forbruk og forventet pris. Første faktura for 2011 viser en kostnad som er høyere enn det som styret la til grunn ved forrige justering av fjernvarmekostnaden. På bakgrunn av dette, ser styret det som nødvendig å øke den månedlige felleskostnaden for fjernvarme med 34 % med virkning fra 01.05.2011.

Fakturaer for felleskostnader for perioden 01.05.2011 til 31.12.2011 sendes ut fra forretningsfører i disse dager. Engangsinnbetalingen er inkludert på fakturaen for mai. Vi ber om at tidligere utsendte fakturaer for mai og juni erstattes med de nye fakturaene som sendes ut.

Det henvises for øvrig til www.hafslund.no for detaljert prisinfo knyttet til fjernvarme. Styret arbeider for tiden med kartlegging av ulike metoder for å redusere fjernvarmeforbruket i sameiet.

De generelle felleskostnadene forblir uendret.

Vennligst kontakt forretningsfører Obos ved Espen Jørgensen (espen.jorgensen@obos.no) eller styret (styret_lillebislett@googlegroups.com) på mail ved spørsmål knyttet til dette.

Hilsen

Styret