onsdag 7. mars 2018

Protokoll fra ordinært årsmøte i Lille Bislett Eierseksjonssameie


Møtedato: 06.03.2018

Møtetidspunkt: 19.00

Møtested: HiOA, Pilestredet 46

Til stede: 15 seksjonseiere, 4 representert ved fullmakt, totalt 19 stemmeberettigede.

Forretningsfører OBOS Eiendomsforvaltning AS, ble representert ved Jardar Bakke.

Møtet ble åpnet av Jardar Bakke.

1. Konstituering

A Valg av møteleder

Som møteleder ble Jardar Bakke foreslått.
Vedtak: valgt
B Godkjenning av de stemmeberettigede

Det ble foreslått å anse de innleverte registreringsblankettene og eventuelt fullmakter som bevis for at vedkommende eier er til stede.
Vedtak: godkjent
C Valg av en til å føre protokoll og minst en seksjonseier som protokollvitne

Som fører av protokoll ble Jardar Bakke foreslått. Som protokollvitne ble

Kjetil Johanson foreslått.
Vedtak: valgt
D Godkjenning av møteinnkallingen

Det ble foreslått å godkjenne den måten årsmøtet var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt.
Vedtak: godkjent

2. Behandling av årsrapport for 2017

Styrets årsrapport ble behandlet.
Vedtak: tatt til orientering

3. Behandling av årsregnskap for 2017

Resultatregnskap og balanse ble gjennomgått og foreslått godkjent.

Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen.
Vedtak: godkjent

4. Fastsettelse av styrets godtgjørelse

Godtgjørelse til det sittende styret ble foreslått satt til kr 250 000.
Vedtak: vedtatt

5. Behandling av innkomne forslag

A Anmodning om behandling av garasjelekkasjen (fra flere eiere)
For forslagsstillernes saksfremstilling i sin helhet, se på side 15-16 i innkallingen til årsmøtet. For styrets innstilling/svar og redegjørelse i saken, se på sidene 17-18.

Saken ble diskutert, og forslagsstiller og styret redegjorde for sine synspunkter og vurderinger i saken.

Årsmøtet tok forslagsstillers og styrets redegjørelser, og svar på spørsmålene til garasjesaken, til orientering.

6. Valg av tillitsvalgte

A Som styremedlem for 1 år, ble Odd Røberg foreslått.

Som styremedlem for 1 år, ble Morten Kielland Rygh foreslått.

Som styremedlem for 2 år, ble Kjetil Johanson foreslått.
Vedtak: valgt ved akklamasjon
B Som varamedlem for 1 år, ble Atle Tuverud foreslått.

Som varamedlem for 1 år, ble Eirik Trøa foreslått.

Som varamedlem for 1 år, ble Ingrid Lill Høgtun foreslått.
Vedtak: valgt ved akklamasjon
C Som representanter i valgkomitéen for 1 år, ble Eirik Trøa og Georg Lund foreslått.
Vedtak: valgt ved akklamasjon
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Møtet ble hevet kl.: 20.10. Protokollen signeres av

Jardar Bakke /s/ Jardar Bakke /s/

Møteleder Fører av protokollen

Kjetil Johanson /s/

Protokollvitne
Ved valgene på årsmøtet har styret fått følgende sammensetning:
Valgt for

Leder Ragnhild Roaldsnes 2017-2019

Styremedlem Maria Frøid 2017-2019

Styremedlem Kjetil Johanson 2018-2020

Styremedlem Odd Røberg 2018-2019

Styremedlem Morten Kielland Rygh 2018-2019