fredag 31. mars 2017

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Lille Bislett Eierseksjonssameie

Møtedato: 30.03.2017

Møtetidspunkt: 18.00

Møtested: HiOA, Pilestredet 46

Til stede: 18 seksjonseiere, 2 representert ved fullmakt, totalt 20 stemmeberettigede.

Forretningsfører OBOS Eiendomsforvaltning AS, ble representert ved Jardar Bakke.

Møtet ble åpnet av Arne Sangnæs.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Konstituering

A Valg av møteleder
Som møteleder ble Jardar Bakke foreslått.
Vedtak: valgt

B Godkjenning av de stemmeberettigede
Det ble foreslått å anse de innleverte registreringsblankettene og eventuelt fullmakter som bevis for at vedkommende eier er til stede.
Vedtak: godkjent

C Valg av en til å føre protokoll og minst en seksjonseier som protokollvitne
Som fører av protokoll ble Jardar Bakke foreslått. Som protokollvitne ble
Ingrid Lill Høgtun foreslått.
Vedtak: valgt

D Godkjenning av møteinnkallingen
Det ble foreslått å godkjenne den måten sameiermøtet var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt.
Vedtak: godkjent
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Behandling av årsberetning for 2016

Styrets årsberetning ble gjennomgått og foreslått godkjent.
Vedtak: godkjent
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Behandling av årsregnskap for 2016

Resultatregnskap og balanse ble gjennomgått og foreslått godkjent.

Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen.
Vedtak: godkjent
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Fastsettelse av styrets godtgjørelse

Godtgjørelse til det sittende styret ble foreslått satt til kr 250 000.
Vedtak: vedtatt
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. Valg av tillitsvalgte

A Som styreleder for 2 år, ble Kjetil Johanson, Ragnhild Roaldsnes og
Ingrid Lill Høgtun (1 år) foreslått.
Vedtak: Ragnhild Roaldsnes ble valgt

B Som styremedlem for 2 år, ble Kjetil Johanson, Ingrid Lill Høgtun og Maria Frøid foreslått.
Før stemmene ble talt opp, var det enighet i sameiermøtet og blant de foreslåtte kandidatene, at de 2 som fikk færrest stemmer skulle være ansett valgt som varamedlemmer for 1 år.
Vedtak: Maria Frøid ble valgt som styremedlem for 2 år

C Som varamedlemmer for 1 år:
Vedtak: Kjetil Johanson og Ingrid Lill Høgtun ble valgt som varamedlemmer
for 1 år

D Som representanter i valgkomitéen for 1 år
Vedtak: Det ble ikke valgt noen valgkomité
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Møtet ble hevet kl.: 18.50. Protokollen signeres av

Jardar Bakke /s/ Jardar Bakke /s/

Møteleder Fører av protokollen
Ingrid Lill Høgtun /s/
Protokollvitne

Ved valgene på sameiermøtet har styret fått følgende sammensetning:
Navn Valgt for

Leder Ragnhild Roaldsnes 2017-2019

Styremedlem Maria Frøid 2017-2019

Styremedlem Aina Kallak 2016-2018

Styremedlem Odd Røberg 2016-2018

Styremedlem Morten Kielland Rygh 2016-2018

Varamedlem Kjetil Johanson 2017-2018

Varamedlem Ingrid Lill Høgtun 2017-2018